داروگ

قاصد روزان ابری، داروگ! کی میرسد باران؟!

داروگ

قاصد روزان ابری، داروگ! کی میرسد باران؟!

زززبب

دوشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۰۰ ق.ظ

مث من نباشین قوی باشین

مث من نباشین عاجز نباشین

مث من نباشین 

میترسم

موافقین ۱ مخالفین ۱ ۹۶/۰۳/۰۸
میم. طرار